Happy Thanksgiving, everybody

Happy Thanksgiving, everybody